คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

faculty of science and industrial technology

ผลิตบัณฑิต งานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รู้จักคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พันธกิจหลัก

  • ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข
  • ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนอง ความต้องการของชุมชน
  • บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
  • ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติตามพันธกิจ มุ่งเน้นผู้เรียน และเป็นที่พึ่งของสังคม สมรรถนะหลักขององค์กร เป็นสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อภาคการเกษตรธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน วัฒนธรรมองค์กร SCIT : Society Cooperation Innovation Targets มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน ทำงานเป็นทีม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Science Program
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
Rubber Industry Technology

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ มีสมรรถนะ เชิงสากล รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้วิชาเอก
1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมไม้
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมยางและโรงงานอุตสาหกรรมไม้
4. อาชีพอิสระ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม และมีคุณภาพสอดคล้องกับ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์
2. ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. นักเขียนโปรแกรม หรือ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
5. ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นักพัฒนาเว็บไซต์
9. นักออกแบบเว็บไซต์
10. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
11. ผู้ดูแลจัดการฐานข้อมูล
12. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
13. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
Chemistry for Industry

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเคมีที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป และมีองค์ความรู้เฉพาะด้านที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ พื้นภาคและประเทศ เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะเชิงสากล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ตามหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมทางหลวง การไฟฟ้า กองพิสูจน์หลักฐาน มหาวิทยาลัย เป็นต้น
2. นักวิทยาศาสตร์ตามหน่วยงานภาคเอกชน เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมไขมันและน้ำมัน อุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น ยารักษาโรค เครื่องสำอาง สารเคมี อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก เส้นใย อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. นักวิจัยและพัฒนา (R&D) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
4. ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการและผู้ควบคุมการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
Environment for Sustainability

เชื่อมโยงศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นพหุวิทยาการ เน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการทำงานจริงและทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการสื่อสาร และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข ป้องกัน และจัดการปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และสามารถศึกษาทางด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกำหนดทางวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพในด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน เมือง ทั้งรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมมีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถเข้าสู่ตลาดงานสากลและสร้างงานเองได้ นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อรองรับความหลากหลายและเข้าสู่สากล และการวิจัยเพื่อพัฒนา อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. งานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินผลการดําเนินงาน
2. งานควบคุมมลพิษ ด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบ ออกแบบระบบ เดินระบบ บํารุงรักษาระบบ การจัดการ อํานวยการ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
3. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆในกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ฯลฯ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
4. หน่วยงานเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
5. องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
6. หน่วยงานบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
7. สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
8. การทำธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety

ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในสายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเป็นศาสตร์เชิงบูรณาการที่เน้น การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมควบคู่ความรู้ ความสามารถทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อปกป้องดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้ประกอบการด้านการตรวจวัด ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้แก่ ผู้ตรวจแรงงาน นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในโรงงาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Engineering Program
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management

มุ่งผลิตวิศวกรการจัดการให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ รวมถึงมีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยสามารถออกแบบ วางแผน และบริหารจัดการหน่วยงานหรือส่วนงานต่างๆ ขององค์กรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศและก้าวสู่ความเป็นสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรฝ่ายผลิต
2. วิศวกรควบคุมกระบวนการ
3. วิศวกรด้านการควบคุมคุณภาพ
4. วิศวกรที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบคุณภาพ
5. วิศวกรฝ่ายวางแผนการผลิต
6. วิศวกรโรงงาน
7. วิศวกรความปลอดภัย
8. วิศวกรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
9. วิศวกรด้านการจัดการพลังงาน
10. วิศวกรด้านการจัดการโลจิสติกส์
11. วิศวกรโครงการ
12. วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ
โดยสามารถทำงานได้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยาพารา โรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ โรงงานผลิตชิ้นส่วน โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ รวมไปถึงบริษัทขนส่งสินค้า เป็นต้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ได้ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปา เป็นต้น สำหรับหน่วยงานราชการนั้นอาจมีความต้องการวิศวกรการจัดการงานวิศวกรรมเพื่อให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานอุตสาหกรรม เช่น การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เป็นต้น ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ
สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0 7727 8880
เว็บไซต์ scit.surat.psu.ac.th
Facebook www.facebook.com/scit.psu.surat/