ค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าเล่าเรียนของแต่ละคณะ วิทยาลัย และสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ เก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา ภาคเรียนปกติ ตลอดหลักสูตร (4 ปี)
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ 18,000 144,000
เทคโนโลยีสารสนเทศ 18,000 144,000
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 18,000 144,000
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 18,000 144,000
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 22,000 176,000
การจัดการงานวิศวกรรม 18,000 144,000

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - มีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมตามมติ กบม.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา ภาคเรียนปกติ ตลอดหลักสูตร (4 ปี)
การจัดการธุรกิจ 16,000 128,000
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 21,000 168,000
การจัดการรัฐกิจ 16,000 128,000
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 16,000 128,000
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 16,000 128,000

หลักสูตรบัญชี - อยู่ระหว่างปรับหลักสูตรเป็นภาคปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท ต่อภาคเรียน

คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

สาขาวิชา ภาคเรียนปกติ ตลอดหลักสูตร (4 ปี)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 18,000 144,000
ทรัพยากรประมง 18,000 144,000
เทคโนโลยีอาหาร 18,000 144,000

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชา ภาคเรียนปกติ ตลอดหลักสูตร (4 ปี)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 16,000 128,000
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (สองปริญญา) 38,000 304,000
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 28,000 224,000