คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Faculty of Liberal Arts and Management Sciences

คณะชั้นนำการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการ และธุรกิจในระดับประเทศ

รู้จักคณะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ตามแนวคิดการจัดกลุ่มศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ซึ่งมีคณบดีทำหน้าที่ เป็นผู้บริหารงานทางวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ รวมทั้งการสร้างสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จุดเด่นของคณะ

คณะศิลปสาสตร์และวิทยาการจัดการมีความโดดเด่นด้านหลักสูตร การเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ ด้านการจัดการ สังคมศาสตร์ ด้านภาษา มนุษยศาสตร์ ไว้ด้วยกันในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ พัฒนาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ และการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ ซึ่งนอกจากบัณฑิตของคณะฯ จะมีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเอกของตนเองแล้ว ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมุ่งเน้นปลูกจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดแรงงาน

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการ และธุรกิจในระดับประเทศ

พันธกิจหลัก

ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ประเทศ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
Business Development

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการจัดการและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจ มีทักษะในการวิเคราะห์ วิจัย สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ การตัดสินใจและการเพิ่มผลิตภาพรวมทั้ง มีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อการจัดการ

แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
1. กลุ่มวิชาการจัดการ
2. กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร
3. กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. การตลาดและการขาย
2. การเงินการธนาคารและการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
3. การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
4. การวิเคราะห์โครงการและการวิจัยธุรกิจ
5. การนำเข้าส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ
6. การบัญชรและภาษีอากร
7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
8. การพัฒนาองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์
9. การขนส่งโลจิสติกส์ และคลังสินค้า

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
Tourism Business Management

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านการจัดการธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านการวิจัย เพื่อสร้างสมรรถนะทางการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก

แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
1. กลุ่มวิชานันทนากรและสุขภาพ
3. กลุ่มวิชาการโรงแรม
3. กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. บริษัทนำเที่ยว การทำงานในแผนการตลาด การบัญชี การวางแผน การนำเที่ยว ในธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. งานสำนักงานหรือปฏิบัติการในโรงแรม ได้แก่ แผนกส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสปา แผนกการตลาด แผนกทรัพยากรบุคคล (การฝึกอบรม)
3. นักวางแผนการเดินทาง ธุรกิจขนส่ง
4. หน่วยงานราชการ เช่น นักวิเคราะห์ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics

มีความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนาและปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยค้นคว้าทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
2. ธนาคาร/ สถาบันการเงิน เช่น Business Analyst, Business Executive, Business Coordinator, Economic Reporter, Financial Analyst, Credit Analyst
3. องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง การคลัง กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
4. องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ
5. ผู้ประกอบการธุรกิจ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration Program
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
Public Management

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักปฏิบัติงานเชิงบูรณาการที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้หลักการบริหารจัดการและปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารทั้งด้านการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่อย่างผสมผสานในแบบนักบริหารยุคใหม่ที่สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางการบริหารงานสาธารณะและงานภาครัฐไปใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นนักบริหารปกครอง และนักบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่มีศักยภาพในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 และเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล มีจิตสำนึกสาธารณะต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งของอาเซียนและของโลก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักปกครองและนักบริหารปกครอง
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. บุคลากรฝ่ายบุคคล, บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ข้าราชการหน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
5. หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องใช้บุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถในด้านนี้

บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy

เป็นหลักสูตรสองภาษาหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดการเรียนสอนรายวิชาบัญชีและวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวิชาทั้งหมด เพื่อให้บัณฑิตที่จบมีความรู้ด้านวิชาชีพที่แข็งแกร่งสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทยได้ทันทีและสามารถสมัครสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตามกฎหมาย ตลอดจนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่โดดเด่น ด้วยการจัดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและกิจกรรมเสริมโดยคณาจารย์ชาวต่างประเทศผู้มีความสามารถ มีกิจกรรม English Camp และจัดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เพื่อให้บัณฑิตที่จบมีเอกสารยืนยันทักษะด้านภาษาอังกฤษ บัณฑิตที่จบทุกคนจะผ่านการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาด้านบัญชีของหลักสูตรเพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชีในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน ตลอดจนสามารถประกอบวิชาชีพอิสระทางการบัญชีได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไประหว่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักบัญชีในภาคเอกชน
2. นักบัญชีในภาครัฐ
3. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นต้น

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ
สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0 7727 8873
เว็บไซต์ lams.surat.psu.ac.th
Facebook www.facebook.com/lams.surat.psu