คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Faculty of Liberal Arts and Management Sciences

คณะชั้นนำการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการ และธุรกิจในระดับประเทศ

รู้จักคณะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ตามแนวคิดการจัดกลุ่มศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ซึ่งมีคณบดีทำหน้าที่ เป็นผู้บริหารงานทางวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ รวมทั้งการสร้างสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จุดเด่นของคณะ

คณะศิลปสาสตร์และวิทยาการจัดการมีความโดดเด่นด้านหลักสูตร การเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ ด้านการจัดการ สังคมศาสตร์ ด้านภาษา มนุษยศาสตร์ ไว้ด้วยกันในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ พัฒนาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ และการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ ซึ่งนอกจากบัณฑิตของคณะฯ จะมีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเอกของตนเองแล้ว ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมุ่งเน้นปลูกจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดแรงงาน

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการ และธุรกิจในระดับประเทศ

พันธกิจหลัก

ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ประเทศ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
Business Management

ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางบริหารธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ วิจัย วางแผนและจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ พัฒนาและการจัดการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงานจริง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลผล นำเสนอผลงานทางธุรกิจ และโครงงานธุรกิจ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปรับตัว พัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ

แบ่งเป็น  3  กลุ่มวิชา ได้แก่
1. กลุ่มวิชาธุรกิจการค้าและการบริการ
2. กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจเกษตร
3. กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) การประกอบการธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจครอบครัว
2) งานในสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน บริษัทสินเชื่อต่างๆ            
3) ที่ปรึกษาธุรกิจ ในด้านการประกอบธุรกิจ การฝึกอบรม การวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4) งานด้านกลยุทธ์ธุรกิจ ในตำแหน่งการพัฒนาธุรกิจ การประสานงานโครงการ การวางแผนและนโยบายธุรกิจ
5) งานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ในตำแหน่งการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การประสานงาน
การฝึกอบรม
6) งานด้านการตลาด ในตำแหน่งการตลาด การประชาสัมพันธ์ การบริหารงานขายและโฆษณา
7) งานด้านการวางแผนการผลิตและโลจิสติกส์ ในตำแหน่ง การบริหารคลังสินค้า การจัดซื้อการบริหารการขนส่ง
8) งานด้านการค้าระหว่างประเทศ ในตำแหน่ง การนำเข้าและส่งออกสินค้า การจัดซื้อต่างประเทศ             การดำเนินงานด้านพิธีการศุลกากร การพาณิชย์นาวี
9) งานด้านธุรกิจเกษตร ในตำแหน่งการตลาด การขาย การจัดซื้อ การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
ในองค์กรธุรกิจสินค้าเกษตร

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
Tourism Business Management

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านการจัดการธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านการวิจัย เพื่อสร้างสมรรถนะทางการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก

แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

1. กลุ่มวิชานันทนาการและสุขภาพ
2. กลุ่มวิชาการโรงแรม
3. กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) บริษัทนำเที่ยว การทำงานในแผนการตลาด การวางแผนการนำเที่ยว ในธุรกิจนำเที่ยว
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2) งานสำนักงานหรือปฏิบัติการในโรงแรม ได้แก่ แผนกส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม ธุรกิจสปา แผนกการตลาด แผนกทรัพยากรบุคคล (การฝึกอบรม)
3) นักวางแผนการเดินทาง ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
4) หน่วยงานราชการ เช่น นักวิเคราะห์ นักวิจัย นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics

มีความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนาและปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวิจัยค้นคว้าทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
2) ธนาคาร/ สถาบันการเงิน เช่น Business Analyst, Business Executive, Business Coordinator,
Economic Reporter, Financial Analyst, Credit Analyst
3) องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
4) องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ
5) ผู้ประกอบการธุรกิจ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration Program
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
Public Management

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักปฏิบัติงาน เชิงบูรณาการที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้หลักการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน อย่างสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหาร ทั้งด้านการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ อย่างผสมผสานในแบบนักบริหารยุคใหม่ที่สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางการบริหารงานสาธารณะและงานภาครัฐ ไปใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นนักบริหารปกครอง และนักบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่มีศักยภาพ ในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ในศตวรรษที่ 21 และเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล มีจิตสำนึกสาธารณะต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งของอาเซียนและของโลก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักปกครองและนักบริหารปกครอง
2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3) บุคลากรฝ่ายบุคคล, บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน
4) ข้าราชการหน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
5) หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องใช้บุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถในด้านนี้

บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นนักบัญชีมืออาชีพ มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการวางแผน วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลธุรกิจอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เฉียบคม รวมทั้งมีความสามารถในการวางแผนภาษี มีความเชี่ยวชาญ ในการใช้เทคโนโลยี และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานได้ เป็นนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญองค์ความรู้ทางการบัญชี ที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบออกไปสามารถประกอบวิชาชีพอิสระและเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐ
และเอกชนได้ ดังนี้
1)  ด้านการทำบัญชี
2)  ด้านการสอบบัญชี
3)  ด้านการบัญชีบริหาร
4)  ด้านการภาษีอากร
5)  ด้านการวางระบบบัญชี
6)  ด้านการตรวจสอบภายใน
7)  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
8)  ด้านการให้คำปรึกษาทางการบัญชีและการเงิน  การบริหารทั่วไป
9)  ด้านอื่นที่กำหนดเพิ่มเติมโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ
สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0 7727 8873
เว็บไซต์ lams.surat.psu.ac.th
Facebook www.facebook.com/lams.surat.psu