คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

faculty of innovative agriculture and fisheries

จัดการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน การเกษตร อาหาร และทรัพยากรประมง

รู้จักคณะ

คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

ภารกิจองค์กร

มีภารกิจในด้าน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโนโลยีด้าน การเกษตร เกษตรทันสมัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Science Program
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Science and Technology

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช สัตว์ และเทคโนโลยีจุลินทรีย์ ที่มีความสามารถ ในการทำงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมีความสามารถในการจัดการฟาร์มอย่างอัจฉริยะ (Smart Farming) มีทักษะการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ และมีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ มีทักษะการสื่อสาร มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก (Clusters) โดยมีจุดเน้น ดังนี้

1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (Plant Production Technology) เน้นการนำเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการบริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผลเขตร้อน
ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักต่าง ๆ
2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology) เน้นการนำเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการบริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของสัตว์เศรษฐกิจ
3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbial Technology) เน้นการนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการเกษตรและด้านจุลินทรีย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ประกอบการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และผู้ประกอบการด้านการเกษตรทั่วไป
2) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้จัดการฟาร์ม นักวิชาการในธุรกิจการผลิตพืช นักวิชาการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการประจำโรงงานผลิตอาหารสัตว์ พนักงานขายอุปกรณ์
สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร นักวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา พนักงานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการเกษตร (ด้านพืช สัตว์และจุลินทรีย์) เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4) ครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
5) ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สาขาวิชาทรัพยากรประมง

สาขาวิชาทรัพยากรประมง
Fishery Resources

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและศักยภาพทางด้านทรัพยากรประมง รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยบูรณาการศาสตร์ (Multi disciplinary) งานวิจัยและองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้โดยมีสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญ ในคุณค่าของทรัพยากรประมงที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน นำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางด้านอาหาร
และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงของประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ
2) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิชาการประมงทะเล นักวิชาการ
ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตประจำโรงงานแปรรูป
อาหารทะเล
3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4) อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
5) ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
Food Technology

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการจัดการการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่ มีทักษะการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารจากวัตถุดิบพื้นเมืองภาคใต้ตอนบน ปาล์มน้ำมัน ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้ในการประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถสื่อสารภาษาสากล มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ กลุ่มรายวิชาเฉพาะ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ครอบคลุมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร อาทิ การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การควบคุม และการจัดการระบบคุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การวางแผนการทดลอง การสร้างธุรกิจใหม่ ในอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มรายวิชาชีพเลือก เน้น 3 กลุ่มตามทรัพยากรท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน

1. ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
2. เทคโนโลยีไขมันและน้ำมันปาล์ม
3. เทคโนโลยีผักผลไม้ ชา กาแฟ และโกโก้ และสามารถเลือกรายวิชาชีพเลือกอื่น ๆ ได้ตามความสนใจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1). หน่วยงานภาครัฐ
ข้าราชการ พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับด้านเกษตรและอาหาร เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น
2). หน่วยงานเอกชน
2.1 นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ทำงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ฝ่ายระบบประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการ ในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร
2.2 นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายธุรกิจแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร
2.3 ผู้ประกอบกิจการส่วนตัวด้านการผลิต แปรรูป และจำหน่ายอาหารแปรรูป
3) ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ในระดับปริญญาโท-เอก

ติดต่อคณะ

คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ
สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0 7727 8819
Facebook www.facebook.com/inovative.surat.psu