วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

international college surat thani campus

ผลักดันความสามารถด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อการจัดการ และการสื่อสาร ทางธุรกิจที่เป็นเลิศ

รู้จักสถาบัน

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts Program
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ยึดปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนใช้ความรู้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพต่าง ๆ ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี รู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) ธุรกิจบริการด้านการโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานบริการด้านสุขภาพและสปา พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานขายและการตลาด เป็นต้น
2) ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทนำเที่ยว เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐ
ด้านการท่องเที่ยว
3) ธุรกิจบริการด้านการบิน เช่น พนักงานบริการภาคพื้นดิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5) ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :     
- แผนการศึกษาปกติรับนักศึกษาไทยจำนวน 250 คน
- แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสองสถาบัน (2+2) รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
จาก Guangxi Normal University จำนวน 40 คน ทั้งนี้หากนักศึกษามีจำนวนน้อยกว่า 20 คน ทางหลักสูตร จะย้ายนักศึกษาที่สมัครเรียนแผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสองสถาบัน (2+2) ไปเรียนแผนการศึกษาปกติ

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(Chinese for Business Communication) (InternationalProgram)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในบริบททางธุรกิจ บัณฑิตใช้ภาษาจีน ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนทางธุรกิจไปประกอบอาชีพ ได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและระดับสากล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานฝ่ายต่างๆ ของโรงแรม สายการบิน บริษัทนำเที่ยว เป็นต้น
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายขาย นักธุรกิจ งานธนาคาร เป็นต้น
3) อาชีพเกี่ยวกับการแปลและล่ามภาษาจีน
4) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ติดต่อคณะ

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ
สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0 7727 8995