วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

international college surat thani campus

ผลักดันความสามารถด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อการจัดการ และการสื่อสาร ทางธุรกิจที่เป็นเลิศ

รู้จักสถาบัน

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts Program
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะภาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน มีปัญญา คุณธรรมและ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในบริบทสากลได้ เน้นทั้งกลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพทางธุรกิจต่างๆ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม เช่น พนักงานฝ่ายต่างๆของโรงแรม สายการบิน บริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น ฝ่ายประสานงาน ล่าม เลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด สื่อสารมวลชล เป็นต้น
3. ผู้ประกอบการ

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
Chinese for Business Communication (International Program)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในบริบททางธุรกิจ บัณฑิตใช้ภาษาจีน ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน สามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนทางธุรกิจไปประกอบอาชีพ ได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและระดับสากลโดยสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ตามความต้องการของพลวัตในศตวรรษที่ 21

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ตลาดแรงงาน (อาชีพ) ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานฝ่ายต่างๆ ของโรงแรม สายการบิน บริษัทนําเที่ยวเป็นต้น
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายขาย นักธุรกิจ งานธนาคารเป็นต้น
3. อาชีพเกี่ยวกับการแปลและล่ามภาษาจีน
4. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ติดต่อคณะ

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ
สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0 7727 8995