การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ใช้ระบบการสมัคร TCAS ที่มีจำนวน 5 รอบ

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัคร

หมายเหตุ - กรุณาสมัครระบบ TCAS และ PSU Admission เพื่อรับ USER และ Passwords ในการสมัครและยืนยันสิทธิ์ในแต่ละรอบสมัคร / โครงการรับสมัคร

โครงการที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โครงการ เปิดรับสมัคร เกณฑ์
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 3-11 ธ.ค.62
 
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม 3-11 ธ.ค.62
 
โครงการลูกสงขลานครินทร์ 2-15 ธ.ค.62
 
โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ 2-15 ธ.ค.62
 
โครงการเกษตรทายาท 2-16 ธ.ค.62
 
โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน 2-16 ธ.ค.62
 
โครงการรับนักเรียนพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต 2-20 ธ.ค.62
 
โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง 2-20 ธ.ค.62
 
โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ 2-20 ธ.ค.62
 
โครงการ เปิดรับสมัคร เกณฑ์
โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
แก้ไขเพิ่มเติม 1 | แก้ไขเพิ่มเติม 2 | ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6-21 ก.พ.63
 
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 6-21 ก.พ.63
 
โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) 6-21 ก.พ.63
 
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) 6-28 ก.พ.63
 
โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6-28 ก.พ.63
 
โครงการ เปิดรับสมัคร เกณฑ์
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ปีการศึกษา 2563
อัพเดทวันที่ 15 ม.ค. 63
17 - 27 เม.ย. 63
           
 
โครงการ เปิดรับสมัคร เกณฑ์
เอกสารประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่4 (Admission 2) ปีการศึกษา 2563
อัพเดทวันที่ 8 เม.ย. 63
7 - 20 พ.ค. 63
 
โครงการ เปิดรับสมัคร เกณฑ์