การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ใช้ระบบการสมัคร TCAS ที่มีจำนวน 5 รอบ

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัคร

หมายเหตุ - กรุณาสมัครระบบ TCAS และ PSU Admission เพื่อรับ USER และ Passwords ในการสมัครและยืนยันสิทธิ์ในแต่ละรอบสมัคร / โครงการรับสมัคร

โครงการที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โครงการ เปิดรับสมัคร เกณฑ์

1.โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

5-14  ม.ค.64

รายละเอียดเกณฑ์คัดเลือก

2.โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม 5-14  ม.ค.64

รายละเอียดเกณฑ์คัดเลือก

3.โครงการลูกสงขลานครินทร์ 5-18 ม.ค.64

รายละเอียดเกณฑ์คัดเลือก

4.โครงการมั่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ให้ดำเนินการก่อนวันสอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดย Download bill payment   แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

 

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ คือ แสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท จากธนาคาร

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Download bill payment ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่องการเข้าใช้ระบบ Google Meet การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

5-18 ม.ค.64

รายละเอียดเกณฑ์คัดเลือก

5.โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ให้ดำเนินการก่อนวันสอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดย Download bill payment   แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ คือ แสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท จากธนาคาร

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Download bill payment ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท    

เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่องการเข้าใช้ระบบ Google Meet ออนไลน์ การสอบสัมภาษณ์

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ฯ

เอกสารยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ฯ (สำหรับ นร ได้รับทุน)

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้ทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ฯ (สำหรับ นร ประสงค์เข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษาช้างเผือกและยืนยันเข้าศึกษาภายใต้โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกฯ

 

 

5-18 ม.ค.64

รายละเอียดเกณฑ์คัดเลือก

6.โครงการเกษตรทายาท

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการเกษตรทายาท  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในรูปแบบออนไลน์         ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ให้ดำเนินการก่อนวันสอบสัมภาษณ์และ   วันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท                  ตั้งแต่วันที่  ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ โดย Download bill payment   แล้วนำไปชำระที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ คือ แสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท จากธนาคาร

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Download bill payment ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท

เอกสารแนบท้าย เรื่องการเข้าใช้ระบบ Google Meet ออนไลน์ การสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

5-22 ม.ค.64

รายละเอียดเกณฑ์คัดเลือก

7.โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในรูปแบบออนไลน์   ในวันที่ ๖ ภุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ให้ดำเนินการก่อนวันสอบสัมภาษณ์และ     วันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท                    ตั้งแต่วันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดย Download bill payment   แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ คือ แสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท จากธนาคาร

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Download bill payment ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท

 

เอกสารแนบท้าย เรื่องการเข้าใช้ระบบ Google Meet ออนไลน์ การสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

5-22 ม.ค.64

รายละเอียดเกณฑ์คัดเลือก

8.โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ให้ดำเนินการก่อนวันสอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดย Download bill payment   แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ คือ แสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท จากธนาคาร

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Download bill payment ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท

เอกสารแนบท้าย เรื่องการเข้าใช้ระบบ Google Meet ออนไลน์ การสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

5-27ม.ค.64

รายละเอียดเกณฑ์คัดเลือก

 

9.โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการตั้งใจดีมีที่เรียนนครินทร์  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ให้ดำเนินการก่อนวันสอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดย Download bill payment  แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ คือ แสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท จากธนาคาร

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Download bill payment ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท

 เอกสารแนบท้าย เรื่องการเข้าใช้ระบบ Google Meet ออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 5-27 ม.ค.64

รายละเอียดเกณฑ์คัดเลือก

     

 

entrance.psu.ac.th/2564/pdf/120_Admission_1_announcement.pdf

โครงการ เปิดรับสมัคร เกณฑ์
โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
 
 สมัคร
3-18 มี.ค. 64
เลือกคณะ
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 64
 
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  หมดเขตรับสมัคร
โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)  หมดเขตรับสมัคร
 
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.)  หมเขตรับสมัคร
 
โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หมดเขตรับสมัคร
 

โครงการรับนักเรียนพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.20-12.00 น. ให้ดำเนินการก่อนวันสอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2564 โดย Download bill payment  แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

2. ในวันสอบสัมภาษณ์ แสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 50 บาท จากธนาคาร

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Download bill payment ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 50 บาท

 เอกสารแนบท้าย เรื่องการเข้าใช้ระบบ ZOOM ออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 หมดเขตรับสมัคร  

 


  

 

โครงการ เปิดรับสมัคร เกณฑ์

โครงการเพชรนครินทร์ 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.20-12.00 น. ให้ดำเนินการก่อนวันสอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 (วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ชำระเงินก่อนเวลา 09.00 น.) โดย Download bill payment  แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และแสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในกลุ่ม Facebook: Freshy PSU Surat 64

2. ในวันสอบสัมภาษณ์ แสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 50 บาท จากธนาคาร

 ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Download bill payment ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท

 เอกสารแนบท้าย เรื่องการเข้าใช้ระบบ ZOOM ออนไลน์

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

Arno ส่ง วันนี้ เวลา 13:41 น.๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท โดย Download bill payment แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา เมื่อชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไปโพสต์หลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในกลุ่ม Facebook: Freshy PSU Surat 64

3-9 มิถุนายน 2564
 

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่ 4

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.20-12.00 น. ให้ดำเนินการก่อนวันสอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 (วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ชำระเงินก่อนเวลา 09.00 น.)  โดย Download bill payment  แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และแสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในกลุ่ม Facebook: Freshy PSU Surat 64

2. ในวันสอบสัมภาษณ์ แสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 50 บาท จากธนาคาร
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Download bill payment ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท

 

 เอกสารแนบท้าย เรื่องการเข้าใช้ระบบ ZOOM ออนไลน์

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

3-9 มิถุนายน 2564

โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ รอบที่ 4       

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.20-12.00 น. ให้ดำเนินการก่อนวันสอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ชำระเงินก่อนเวลา 09.00 น.) โดย Download bill payment  แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และแสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในกลุ่ม Facebook: Freshy PSU Surat 64

2. ในวันสอบสัมภาษณ์ แสดงหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 50 บาท จากธนาคาร

 ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Download bill payment ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ บาท

 เอกสารแนบท้าย เรื่องการเข้าใช้ระบบ ZOOM ออนไลน์   

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                                           

3-9มิถุนายน 2564