รับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

30 ปี ที่เรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มี “ความรู้หลากหลาย” ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคใต้ และประเทศไทย

30 ปี เรามุ่งเน้น “ด้านการผลิตบัณฑิต”“เป็นที่พึ่งทางวิชาการ” โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

สร้างบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถที่หลากหลาย และมีอัตลักษณ์อันพึงประสงค์ I-Wise

การจัดการศึกษา

พิพัฒนาการนิยม ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

บริการวิชาการและสังคม

เป็นที่พึ่งทางวิชาการโดยมี การวิจัยเป็นฐาน และบริการสังคมเพื่อ ประโยชน์เพื่อนมนุษย์

การศึกษาเท่าทันสังคมโลก

การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ พัฒนาการศึกษาให้เท่าทันโลกาภิวัตน์ มุ่งเน้นการปฏิบัติ

การศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เราเลือกการศึกษาที่ดีที่สุด

“ พัฒนาหลักสูตร ระบบการศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และสนับสนุนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ”

รับนักศึกษาใหม่