วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

รู้จักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคใต้และประเทศไทย