ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์

รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 0 7727 8808

อีเมล charoen.na@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 0 7727 8807

อีเมล suchada.tip@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 0 7727 8806

อีเมล ksuttapong@hotmail.com

นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ 0 7727 8853

อีเมล duangporn.w@psu.ac.th

บุคลากร

นายอานนท์ โชติมณี

นักวิชาการอุดมศึกษา

โทรศัพท์ 0 7727 8851

อีเมล arnon.c@psu.ac.th

นายบุรทัช ฟองลมุล

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 0 7727 8851

อีเมล buratach.f@psu.ac.th