เกี่ยวกับค่าย

        ค่าย "ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2" หรือ PSU Surat Seeded Camp 2 คือโครงการค่ายที่เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และนักเรียนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมุมมองโลกทัศน์ สร้างแรงบัลดาลใจ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิตมหาวิทยาลัย เป็นตัวช่วยให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มีคณะทั้งหมด 3 คณะ 1 วิทยาลัย 16 สาขาวิชา และสาขามากมายที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มาร่วมค่าย ไม่ว่าจะเป็น

        - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
        - คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
        - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
        - วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

        โดยระหว่างร่วมค่าย น้อง ๆ จะได้สัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนและความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย โดยค่ายจะมีระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยโครงการ มีค่าสมัคร 100 บาทเท่านั้น (ชำระเมื่อประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์) เมื่อจบโครงการนี้ ผู้ร่วมค่ายจะได้รับ "เกียรติบัตร" ทุกคน

คุณสมบัติและการสมัครค่าย

        สำหรับโครงการค่าย "ม.อ. สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2 (PSU Surat Seeded Camp 2)" จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6 และนักเรียนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทั่วประเทศ โดยผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ผู้สมัครจะสามารถเลือกกลุ่มสมัครได้แค่ 1 สาขาวิชา ต่อ 1 กลุ่มเท่านั้น

คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ แผนการศึกษา GPAX 5 ภาค
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
        สาขาวิชาเทคโนลียีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ 35 วิทย์-คณิต 2.40
ปวช.(ด้านยาง)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 วิทย์-คณิต 2.40
ศิลป์-คำนวน
ปวช.(ด้านIT)
        สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 35 วิทย์-คณิต 2.40
        สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 35 วิทย์-คณิต 2.40
        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 35 วิทย์-คณิต 2.40
        สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 35 วิทย์-คณิต 2.40
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 35 วิทย์-คณิต 2.40
ศิลป์-คำนวน
ปวช.(ด้านเกษตร)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 35 วิทย์-คณิต 2.40
        สาขาวิชาทรัพยากรประมง 35 วิทย์-คณิต 2.40
ศิลป์-คำนวน
ปวช.(ด้านประมง)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 35 ทุกแผนการศึกษา 2.40
ปวช.(ด้านบริหาร)
        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 35 วิทย์-คณิต 2.40
ศิลป์-คำนวน
        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 35 ทุกแผนการศึกษา 2.40
ปวช.(ด้านท่องเที่ยว)
        สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 35 ทุกแผนการศึกษา 2.40
        หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 35 วิทย์-คณิต 2.40
ศิลป์-คำนวน
ปวช.(ด้านบัญชี)
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
        สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกธุรกิจ 35 ทุกแผนการศึกษา 2.40
ปวช.(ทุกสาขา)
        สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทุกธุรกิจ (นานาชาติ) 35 ทุกแผนการศึกษา 2.40
ปวช.(ทุกสาขา)

หมายเหตุ

1. หากในแต่ละฐานกิจกรรมของสาขาวิชาใดมีผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการในสาขาวิชานั้น
2. หากผู้สมัครสาขาวิชาใดมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนแผนรับ จะเปิดรับสมัครในกลุ่มสาขาวิชาอื่นๆในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันเพิ่มจนกว่าจะเต็มจำนวน

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

ระหว่าง
วันที่ 1-20 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ภายใน
วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ยืนยันสิทธิ์

ชำระค่าสมัคร
และยืนยันสิทธิ์

ระหว่าง
28 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564

เข้าร่วมโครงการค่าย

เข้าร่วมโครงการค่าย

ระหว่าง
วันที่ 16-17 มกราคม 2564

สถานที่จัดค่าย

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0 7727 8851

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

การแต่งกาย

วันที่ 16 มกราคม 2564 แต่งกายด้วยชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าแตะ

วันที่ 17 มกราคม 2564 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

ข้อควรระวัง

        1. กรณีมีโรคประจำตัว หรือไม่สบาย ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย หรือระหว่างกิจกรรมค่ายให้แจ้งที่พี่เลี้ยง หรือเจ้าหน้าที่ของค่ายทันที

        2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกจากการทำกิจกรรมก่อนระยะเวลาที่กำหนดของกิจกรรมจะต้องมีผู้ปกครองมารับ หรือ ผู้ปกครองเป็นผู้ยินยอมให้ออกจากกิจกรรมก่อนเวลากิจกรรมจบจะต้องเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองเท่านั้น

        3. กรณีนำสิ่งของมีค่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร หรือคอมพิวเตอร์ ติดตัวระหว่างการเข้าค่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดูแลด้วยตนเอง หากมีการสูญหายจะไม่มีการรับผิดชอบ