ตรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ประกาศรับสมัครโครงการค่าย ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2
(PSU Surat Seeded Camp 2) ประจำปีการศึกษา 2564


        ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมและรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และนักเรียนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการค่าย ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2 (PSU Surat Seeded Camp 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดมุมมองโลกทัศน์ สร้างแรงบัลดาลใจ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิตมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. เพื่อเป็นตัวช่วยให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
 3. เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัย อุปกรณ์การเรียนการสอน และความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย
 4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โดยใช้บุคคลเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลกับเพื่อน ๆ ในโรงเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
 2. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563
 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

ค่าสมัคร

        นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการค่าย ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2 (PSU Surat Seeded Camp 2) จะต้องชำระเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564 คนละ 100 บาท ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เข้าร่วมค่ายทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

สมัครออนไลน์

 1. ผุ้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชา โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง ตรงกับเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะ / สาขาวิชาต่าง ๆ ได้กำหนดไว้หรือไม่ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
 2. ขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้สมัคร กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ที่เว็บไซต์ http://entrance.surat.psu.ac.th/SeededCamp เท่านั้น

ปฏิทิณการดำเนินการ

1-20 ธ.ค. 63 รับสมัครออนไลน์ http://entrance.surat.psu.ac.th/SeededCamp (ถึงเวลา 24.00 น.)
21 ธ.ค. 63 ส่งหลักฐานการสมัครเป็นวันสุดท้าย
25 ธ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย http://entrance.surat.psu.ac.th/SeededCamp
28 ธ.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายพร้อมชำระเงินค่าเข้าสมัคร
16-17 ม.ค. 63 เข้าร่วมโครงการค่าย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

กลุ่มเป้าหมาย

คณะ / สาขาวิชา จำนวนรับ แผนการศึกษา GPAX 5 ภาคขั้นต่ำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ 35 วิทย์ - คณิต
ปวช.(ด้านยาง)
2.40
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คำนวน
ปวช.(ด้านIT)
2.40
สาขาวิชาเคมีเพื่อุตสาหกรรม 35 วิทย์ - คณิต 2.40
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 35 วิทย์ - คณิต 2.40
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 35 วิทย์ - คณิต 2.40
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 35 วิทย์ - คณิต 2.40
โครงการจัดตั้ง "คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง"
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 35 วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คำนวน
ปวช.(ด้านเกษตร)
2.40
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 35 วิทย์ - คณิต 2.40
สาขาวิชาทรัพยากรประมง 35 วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คำนวน
ปวช.(ด้านประมง)
2.40
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ"
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 35 ทุกแผนการศึกษา
ปวช.(ด้านบริหาร)
2.40
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 35 วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คำนวน
2.40
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 35 ทุกแผนการศึกษา
ปวช.(ด้านท่องเที่ยว)
2.40
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 35 ทุกแผนการศึกษา 2.40
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 35 วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คำนวน
ปวช.(ด้านบัญชี)
2.40
โครงการจัดตั้ง "วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี"
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 35 ทุกแผนการศึกษา
ปวช.(ทุกสาขา)
2.40
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) 35 ทุกแผนการศึกษา
ปวช.(ทุกสาขา)
2.40

หมายเหตุ

 1. หากในแต่ละฐานกิจกรรมของสาขาวิชาใดมีผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการในสาขาวิชานั้น
 2. หากผู้สมัครสาขาวิชาใดมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนรับ จะเปิดรับสมัครในกลุ่มสาขาวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันเพิ่มจนกว่าจะเต็มจำนวน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. อัปโหลด รูปถ่ายผ่านระบบสมัคร
 2. อัปโหลด สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา
 3. อัปโหลด สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 4. อัปโหลด สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

        โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนของนักเรียน จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.40 ขึ้นไป ทั้งนี้ นักเรียนผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการค่าย ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2 (PSU Surat Seeded Camp 2) โดยเลือกสมัครเข้าร่วมสาขาละ 1 สาขาวิชา เท่านั้น โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา มาจัดเรียงลำดับเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายดังกล่าว

        หมายเหตุ: การพิจารณาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

การเตรียมตัวเข้ากิจกรรม

การแต่งกาย

 1. วันที่ 16 มกราคม 2564 แต่งกายด้วยชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
 2. วันที่ 17 มกราคม 2564 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

สิ่งของที่จำเป็นต้องเตรียม

 1. วันที่ 16 มกราคม 2564 แต่งกายด้วยชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
 2. วันที่ 17มกราคม 2564 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

ข้อควรระวัง

 1. กรณีมีโรคประจำตัว หรือไม่สบาย ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย หรือระหว่างกิจกรรมค่ายให้แจ้งพีเลี้ยง หรือเจ้าหน้าที่ของค่ายทันที
 2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องออกจากการทำกิจกรรมก่อนระยะเวลาที่กำหนดของกิจกรรม จะต้องมีผู้ปกครองมารับ หรือผู้ปกครองเป็นผู้ยินยอมให้ออกจากกิจกรรมก่อนเวลากิจกรรมจบจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองเท่านั้น
 3. กรณีนำสิ่งของมีค่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร หรือคอมพิวเตอร์ติดตัวระหว่างการเข้าค่าย ผู้ร่วมค่ายจะต้องดูแลด้วยตนเอง หากมีการสูญหายจะไม่มีการรับผิดชอบ

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนเข้าค่าย ม.อ. สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2 (PSU Surat Seeded Camp 2)

        สำหรับนักเรียนเข้าค่าย ม.อ. สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2 (PSU Surat Seeded Camp 2) จะได้รับสิทธิพิเศษ คือ สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่นักเรียนสมัครเข้าค่ายและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การติดต่อสอบถามรายละเอียดของโครงการ

        ติดต่อได้ที่งานสนับสนุนวิชาการ อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตู้ปณ.8 ไปรษณีย์ขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7727 8851 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง Fan-Page Facebook : รับนักศึกษาใหม่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี

        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงชื่อ สุชาดา ทิพย์มนตรี
(รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์