วิธีการรับโดยวิธีพิเศษ


 วิธีการรับโดยวิธีพิเศษ มีด้วยกัน 4 วิธี
โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษาวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต ต้องศึกษาวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษาวิชากลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-5 (รวม 4 ภาคการศึกษา) ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษากลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับคะแนนเฉลี่ย แต่ละกลุ่มสาระวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ต้องศึกษากลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษากลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ หรือกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์
 • ผู้สมัครเข้าเรียนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตร ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 นับจนจบภาคการเรียนที่ 2 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
 • ผู้สมัครเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกหลักสูตร ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับจนจบภาคการเรียนที่ 2 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน
 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม. 6)

 • จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.25
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.00
โครงการเพชรนครินทร์
 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม. 6) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ผลการเรียนสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25 โดยใช้คะแนน GAT /PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก