ค่าย PSU Surat Seeded Camp


ใบสมัคร
โครงการ ม.อ. สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ ๔
(PSU Surat Seeded Camp 4) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


1.ข้อมูลส่วนตัว

* หมายเหตุ ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * กรุณากรอกให้ครบทุกช่องคะ
คำนำ* ชื่อ * นามสกุล *
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลักตามในทะเบียนบ้าน) *
เกิดวันที่ * เดือน พ.ศ
ศาสนา * เชื้อชาติ * สัญชาติ *
โรคประจำตัว * อาหารที่แพ้ *
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่: *  
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ (มือถือ) * E-mail * Facebook
ชื่อบิดา *
นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์
 
ชื่อมารดา*
นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์
 

2. ข้อมูลทางการศึกษา

** หมายเหตุ ข้อมูลการศึกษากรุณากรอกให้ครบทุกช่องคะ
ศึกษาอยู่โรงเรียน* เขต / อำเภอ*
จังหวัด* GPA สะสม (GPAX)* ระดับการศึกษา*
แผนการศึกษา* GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์*  
GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ* GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์*
สนใจสมัครเข้าศึกษาในคณะ / สาขาวิชา ต่อไปนี้
คณะ* สาขาวิชา*
ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานการสมัคร (ตามประกาศ) มาครบถ้วนด้วยแล้ว
    ลงชื่อ ผู้สมัคร
      วันที่ยื่นใบสมัคร     11 สิงหาคม 2565
   

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏในภายหลังว่าเป็นเท็จให้ถือว่าการสมัครนี้เป็นโมฆะ