คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์คณะ "คลิกเลย"

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

        ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่องานธุรกิจ

ตลาดแรงงาน

• นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
• นักวิเคราะห์ธุรกิจ
• นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
• ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ
• นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

        เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม และมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลาดแรงงาน

• ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์
• ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
• นักเขียนโปรแกรม
• นักพัฒนาเว็บไซต์
• นักออกแบบเว็บไซต์
• ผู้จัดการซอฟต์แวร์
• ผู้ดูแลจัดการฐานข้อมูล
• ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
• นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
• ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา

        เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไม้ มีสมรรถนะเชิงสากล รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และสามารถปรับ ตัวให้เข้ากับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้

แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา

1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียาง
2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไม้

ตลาดแรงงาน

• ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง และ อุตสาหกรรมไม้
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย ฯลฯ
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมยางและโรงงาน อุตสาหกรรมไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพในการผลิต ฝ่ายผลิต สินค้า ฝ่ายจัดการวัสดุ ฝ่ายตรวจสอบและประกันคุณภาพ และ ฝ่ายฝึกอบรม
• อาชีพอิสระ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

        มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช สัตว์ และ เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ที่มีความสามารถในการทำงานให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ รวมถึงมีความสามารถในการจัดการฟาร์มอย่างอัจฉริยะ (Smart Farming) มีทักษะการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ และมีความ พร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความรู้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ มีทักษะ การสื่อสาร มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ เรียนมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และใช้ ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน

แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา

1. วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์

ตลาดแรงงาน

• ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ประกอบการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และผู้ ประกอบการด้านการเกษตรทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้จัดการฟาร์ม นักวิชาการ ในธุรกิจการผลิตพืช นักวิชาการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการประจำโรงงานผลิตอาหารสัตว์ พนักงานขายอุปกรณ์ สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร นักวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา พนักงานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
• และอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
• ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สาขาวิชาทรัพยากรประมง

        เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและศักยภาพ ทางด้านทรัพยากรประมง รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดย บูรณาการศาสตร์ (Multi disciplinary) งานวิจัยและองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้โดย มีสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในคุณค่าของทรัพยากรประมง ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน นำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางด้านอาหารและความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรประมงของประเทศ

ตลาดแรงงาน

• ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิชาการ ประมงทะเล นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตประจำโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิชาการ ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
• อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
• ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

        ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการสร้างมาตรฐานการ จัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งและกระจาย สินค้า เน้นการแปรรูปไขมันและน้ำมัน รวมทั้งผลพลอยได้เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และเน้นด้านเทคโนโลยีอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บของอาหาร เป็นบัณฑิต ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา มีทักษะพื้นฐานในการวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรมจริยธรรม และ จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ตลาดแรงงาน

• ภาคเอกชน: บัณฑิตสามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่งานระบบ ประกันคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร อีกทั้งยังสามารถ ประกอบกิจการส่วนตัวด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป
• ภาคราชการ: เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักวิชาการ วิทยากร ในหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันวิจัย สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

        มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเคมีที่จำเป็นต่อ การประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป และมีองค์ความรู้ เฉพาะด้านที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ในพื้นที่ พื้นภาคและประเทศ เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะเชิงสากล

ตลาดแรงงาน

• นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ตามหน่วยงานภาครัฐ
• ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ และผู้ควบคุมการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
• นักวิทยาศาสตร์ตามหน่วยงานภาคเอกชน เช่น
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- อุตสาหกรรมไขมันและน้ำมัน
- อุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก เส้นใย
• นักวิจัยและพัฒนา (R&D) ของหน่วยงานภาค รัฐและเอกชนต่าง ๆ
• ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความ ยั่งยืนเป็นหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยงของศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นพหุวิทยาการ เน้นการ สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการทำงาน จริงและทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน การสื่อสาร และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ใน การแก้ไข ป้องกัน และจัดการปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยน แปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ สามารถศึกษาทางด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความสอดคล้อง กับเกณฑ์ข้อกำหนดทางวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพในด้านการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ ทั้งในสถาน ประกอบการ ชุมชน เมือง ทั้งรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมมีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอในการศึกษา ต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถเข้าสู่ตลาดงานสากลและสร้างงาน เองได้ นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการ ศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อรองรับ ความหลากหลายและเข้าสู่สากล และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ตลาดแรงงาน

• งานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินผลการดําเนินงาน
• ควบคุมมลพิษ ด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบ ออกแบบระบบ เดิน ระบบ บํารุงรักษาระบบการจัดการ อํานวยการ และให้คําปรึกษา เกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
• หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม อื่น ๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ฯลฯ และองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น
• หน่วยงานเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
• องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
• หน่วยงานบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
• สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
• การทำธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

        การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมควบคู่ความรู้ ความสามารถทางด้าน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อปกป้องดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        นอกจากนี้ยังเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่น จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้บริการวิชาการแก่ สังคม เพื่อให้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

ตลาดแรงงาน

• ผู้ประกอบการด้านการตรวจวัด ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้แก่ผู้ตรวจ แรงงาน นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมในโรงงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

        เป็นหลักสูตรของศาสตร์เชิงบูรณาการ ที่เน้นการสร้างบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นผู้ที่มองเห็น ภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม สามารถแก้ไขปัญหา และประเมินผล ภาพรวมได้ บัณฑิตมีทักษะด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีสอดรับ การเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกำหนดทางวิชาชีพวิศวกรรม นอกจากนี้ยังเน้นให้บัณฑิตประยุกต์ความรู้ คู่คุณธรรม มีสมรรถนะสากล สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนอง ต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพใน การทำงาน และสร้างสรรค์งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมซึ่งอยู่บน พื้นฐานที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้

ตลาดแรงงาน

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
• ผู้ประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอิสระ
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเอกชน เช่น นักวิจัย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

        มุ่งผลิตวิศวกรการจัดการให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ รวมถึง มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยสามารถออกแบบ วางแผน และบริหารจัดการหน่วยงานหรือ ส่วนงานต่างๆ ขององค์กรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อการ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศและก้าวสู่ความเป็นสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม

ตลาดแรงงาน

• วิศวกรฝ่ายผลิต
• วิศวกรโรงงาน
• วิศวกรความปลอดภัย
• วิศวกรควบคุมกระบวนการ
• วิศวกรด้านการควบคุมคุณภาพ
• วิศวกรที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบคุณภาพ
• วิศวกรฝ่ายวางแผนการผลิต
• วิศวกรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
• วิศวกรด้านการจัดการพลังงาน
• วิศวกรด้านการจัดการโลจิสติกส์
• วิศวกรโครงการ
• วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

077-278-851

@mdf4440m