ข่าวประกาศ


ขอให้ผู้สมัครอ่านประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา - 08 มกราคม 2561
ฝ่ายรับนักศึกษา - 11 มกราคม 2560
ขอให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ อ่านประกาศรายชื่อให้ละเอียด ดำเนินการตามประกาศทุกประการ
ฝ่ายรับนักศึกษา - 27 ธันวาคม 2559
รับสมัครนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภูมิภาคกลางตอนล่าง 9 จังหวัด ภาคใต้ตอนบนมี 7 จังหวัด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 06 ตุลาคม 2559