ข่าวประกาศ


ฝ่ายรับนักศึกษา - 11 มกราคม 2560
ขอให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ อ่านประกาศรายชื่อให้ละเอียด ดำเนินการตามประกาศทุกประการ
ฝ่ายรับนักศึกษา - 27 ธันวาคม 2559
รับสมัครนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภูมิภาคกลางตอนล่าง 9 จังหวัด ภาคใต้ตอนบนมี 7 จังหวัด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 06 ตุลาคม 2559
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์อ่านรายละเอียดขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 16 ธันวาคม 2558
รับสมัครนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภูมิภาคกลางตอนล่าง 9 จังหวัด ภาคใต้ตอนบนมี 7 จังหวัด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 08 ตุลาคม 2558
ฝ่ายรับนักศึกษา - 09 มกราคม 2558
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนอ่านประกาศให้ละเอียดอย่างเข้าใจเพื่อที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดในการสอบสัมภาษณ์
ฝ่ายรับนักศึกษา - 16 ธันวาคม 2557
ขอให้นักเรียนอ่านรายะเอียดให้เข้าก่อนทำการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา - 17 ตุลาคม 2557