รับนักศึกษาใหม่ วข.สุราษฎร์ธานี
การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
การกรอกข้อมูล สน.1-2
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การประกาศเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ปฎิทินการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตัวอย่างรูปถ่าย
การจองหอพัก
การสมัครโครงการเตรียมความพร้อม
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หอพักนักศึกษา
หอพักผู้หญิง หอพักสหกรณ์ . 0-7735-5077-380765, 077-380766 ,077-38076
หอพักผู้ชาย/ผู้หญิง หอพักมหาวิทยาลัย โทร. 0-7735-5458 หรือ 077-355040 ต่อ 2150

งานพัฒนานักศึกษา

การสมัครโครงการเตรียมความพร้อมฯ  ทุนการศึกษา  การย้ายทะเบียนบ้าน นักศึกษาวิชา

ทหาร(นศท)  ทุนกยศ. ระเบียบการแต่งกายของชุดนักศึกษา  โทร. 077-278860
งานทะเบียนและประมวลผล
การกรอกข้อมูล สน. 12  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  การประกาศเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ปฎิทินการศึกษา โทร 077-278858-9
งานบริหารงบประมาณและพัสดุ       
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หากมีปัญหาเรื่องการชำระเงิน                
ติดต่อโทร 077 - 278817