บุคคลากร


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์

เบอร์ติดต่อ : -
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์

เบอร์ติดต่อ :
หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์

เบอร์ติดต่อ :
นักวิชาการอุดมศึกษา

นายอานนท์ โชติมณี

เบอร์ติดต่อ : 8851 หรือ 077-278851