หลักสูตรปริญญาตรี


 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
        (Faculty of Sciences and Industrial Technology)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   รายละเอียด
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม    รายละเอียด
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง   รายละเอียด
 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  รายละเอียด
 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียด
 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาชาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม   รายละเอียด
 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม   รายละเอียด
 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   รายละเอียด
 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม   รายละเอียด

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
         (Faculty of Liberal Arts and Management Sciences)
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ   รายละเอียด
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ    รายละเอียด
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ    รายละเอียด
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ   รายละเอียด
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว   รายละเอียด
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   รายละเอียด