ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สมัครเรียน

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย มีทั้งหมด 5 วิทยาเขต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่หลากหลายตรงความต้องการ ของตลาดแรงงาน

คณะและหลักสูตร

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์-และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

วิทยาเขตสีเขียว

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็น “Green Campus” วิทยาเขตที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นสีเขียว อุดมสมบูรณ์ ที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยังเป็นวิทยาเขตที่ส่งเสริมนโยบายการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ฯลฯ

วิชาการและการปฎิบัติ

        มีการจัดการเรียนการสอบแบบ Active Learning เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และสถานประกอบการจริง

ความน่าสนใจของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ด้วยความเป็นวิทยาเขตที่มีพื้นที่ และวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีความน่าสนใจ และความได้เปรียบมากกว่าวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัยอื่น

มาตรฐาน

หลักสูตรที่ใช้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher Education)

สร้างคน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์อันพึงประสงค์ คือ “I-WiSe (Integrity ,Wisdom and Social engagement)” ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 1 ใน 10 ของประเทศไทย

สร้างเสริมสังคมไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงและสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทยในทุกมิติ โดยยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัย กล้อง CCTV และพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการพัฒนาหลักสูตร ระบบการศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคณาจารย์ และบุคลากร ให้มีความรู้ ประสบการณ์ และสื่อการสอนที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สังคมและประเทศชาติ

ผู้บริหารและบุคลากร

คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานรับนักศึกษาใหม่

รองศาสตราจารย์
ดร.เจริญ นาคะสรรค์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์
สุชาดา ทิพย์มนตรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

นายอานนท์ โชติมณี

นักวิชาการอุดมศึกษา

นายบุรทัช ฟองลมุล

นักวิชาการอุดมศึกษา

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

077-278-851

@mdf4440m