ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สมัครเรียน

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย โดยจะมีทั้งหมด 5 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะมุ่งเน้นผลักดันให้นักศึกษามีศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย ตอบโจทย์กระแสโลกาภิวัฒน์ และความต้องการในองค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน

คณะและหลักสูตร

        ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

วิทยาเขตสีเขียว

        วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยาเขตสีชูโรงเรื่อง "Green Campus" เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศสีเขียวให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยังเป็นการแฝงการปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การงดใช้ถุงพลาสติกอย่างสิ้นเปลือง ฯลฯ

วิชาการและการปฎิบัติ

        มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการ Workshop มากกว่าการสอนในห้องแบบสี่เหลี่ยม เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือทำมากกว่าสถานศึกษาอื่น ๆ โดยสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับมากมาย

ความน่าสนใจของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ด้วยความเป็นวิทยาเขตที่มีพื้นที่ และวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีความน่าสนใจ และความได้เปรียบมากกว่าวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัยอื่น

ความแข็งแรงของหลักสูตร

หลักสูตรทุกหลักสูตรมีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อรับประกันภาวะการมีงานทำ

มาตราฐาน

มหาวิทยาลัยมีมาตราฐานในการวัดมาตราฐานนักศึกษาทั้งการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ หรืองานวิจัยโดยนักศึกษาที่มีผลประโยชน์ต่อสังสมในมุมกว้าง

สร้างคน

ผลิตบัณฑิต ม.อ. ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม

งานวิจัยและวิชาการที่ขับเคลื่อนการพัฒนา พร้อมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สร้างเสริมสังคมไทย

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงและสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทยในทุกมิติ

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ผู้บริหารและบุคลากร

คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานรับนักศึกษาใหม่

รองศาสตราจารย์
ดร.เจริญ นาคะสรรค์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์
สุชาดา ทิพย์มนตรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

นายอานนท์ โชติมณี

นักวิชาการอุดมศึกษา

นายบุรทัช ฟองลมุล

นักวิชาการอุดมศึกษา

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

077-278-851

@mdf4440m